Sunleviĝo

Der Seherin
Ausspruch
 

NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl.......................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNXXX:,.'..'....'............
NXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNNWWWWNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXK:,.,..'.'..'....'.......
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNXNNXNXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0,'.'....................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXx'.......................
XXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNXNNXXo'.......................
XXXXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNXNNXNXXXc,.'..'.'..'....'........
XXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWNXXXXXXXXK0OOO000000KKXNNNNNNNNXNXXK:'.'....'................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWMWWWWWWWWNXXXXXKOxxxkkOOOOOOO0Ok0XNNNNNNNNXX0'........................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWWWWNXXX0kxdxxkkkOOOOOOOOOOOOXNNNNNNNXXx'........................
NXNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNWWWWWWN0kxdddxxkkkOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNXXd,..'.'...................
NNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWWWWWXddddxkkkkkkkkkkOkkkOOOOOk0NNNNNNXXl,.'..'....'..............
NXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00KK00OOO0XWWWWWWWWWXodxxkxxxxxxkkkkOOOkOOOOkkkXNNNNXXXc'.'..'.'..'.'....'.......
XXXXXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK000000000000OOxoldXNWWWWWWWXdxxxxdoodddxxkkOOOkkOkkkkx0NNNNXX0,'........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOOOOOOO000000OOOOkdcdNWWWWWWWXodxxxdoxkdxxkkkkkkkkxxxxxd0NNXNXXx'.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkOOOOOOOO00OOOOOOkdlXNWWWWWNXodxdxxkdodxkkkkkkxxxxddddxXNXXNXXo,.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkxkkkOOOOOOOOO0OOOOOkxxcx0XXXXXK0loooolllddxkkkkkxxxdddoodKXNXXXXKl,.'..'....'...............
XXNXXNXXNXXXXXXXXXXXXX0kkkkxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxoo0XXNXXK0o::::ccodxxxdooodddddoodKNXNXXXXK:'.'....'..................
XXNXXNXXXXXXXXXXXXXXKkxxkxkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxxxoOKXNXXK0x.,;::codxxdo:,;,,lodd0NNNNNXNXX0'..........................
XXNXXXXXXXXXXXXXXXXKxoodxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxxxxod0XXXXXK0;',,,;ldxxdo:;:l:lk0XNNNNNNXNXXk'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKdlodkkkkOOOkOOOkkOOOOOOkkxxxxxkxdo0KXXXXK0d..',;cooollodddKNNXNXXNXXXXXXKd'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXKdloxkkkOOOOkkkkkkkkOOOOkkxxxxxxkxolOKXXXXXKO'...''..',lxkxKXXXXXXXXKXXKKK0c'..........................
XXXXXXKXKKXKKXKKKdcdxkkkOOOkOkkkxkkkkkOOkkxxdddkkxxo:k0XXXXXK0l ...,:xxdddk0XXXXXXKKXKKKKK0O:'..........................
KKXKKKKKKKKKKKKKxldkkkOOOOOOkkkxxxxxkkkkkxddxkkkkxdl;x0KXXXXKKO;,:d0XXXXKXKKKKKKKKKKKKKKK0Ok'...........................
KKKKKKKKKKKKKKKxoxkkOOOOOOOkxxxxdxxxkkkxdooxkkkkxdol;x0KXXXXXK00KXXXXXXXKXKKKKKKKKKKKKKKKK0x............................
KKKKKKKKKKKKKKxoxkOOOOOOOkxxxdddddxxxxdoodxxkkxxdooc,x0KXXXXXXK00XKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKK000Oo............................
KKKKKKKKKKKKKxoxkOOO00OOkxxxxdddooddooodddxxxxxdoll:'dOKKXXXXXKKO0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000Okkxo:;;,,,''....................
KKKKKKKKKKXKkoxkkkO00OOkkkkxdoccclllloddxxxxxxddoc:;.lk0KKXXXXKK0xO00OOOOOOOOOOOkkxxxxxxxxkkOkkkOOOOkxdoocc:;'..........
KKKKKKKKKKKOoodxkkOOOOkxkkkkxdl;;:cclooodddxddoc:;:,.ck0KKXXXXXKKkllloooddxxxxxxxxxxxxxxddooodxOOOOkkkddxkOOOx;.........
KKKKKKKKKK0ddooxxxkkOkkxkxkkxxxo::lloollllooooo:;;;..:dO0KKXXXXXXKollodddxxxkkkkxxdddddollcccclodxxdxxxdxk0XNNNd........
KKKKKKKKK0xdddddddddxdxxxxxxxxxdl:lodddolc::::::;,...,ok0KKXXXXXXXOclooddxxxxkxxxdolloxkKXXNNNNNNNNNNNNNXNNWWWWW0;......
NNNNXXXXOxxdddddolllloddxxxxxxxdol:odddddoc;''........cdk0KXXXXXXXKdclloddddddooodk0XXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNl.....
XXXXXX0xddxxxxxxddllllloodxxddddooccddddddoc;''''..':c:lxO0KXXXNNXX0lcclooooodxOKXXXXXXXXXXXKkKKXXXNNNNNNNWWWWWWWWX'....
XXXXKkxdxxxxxxxxddolllllloodddddoolccoddooooc:;,,;ldooc:lxO0KXXNNXXKOlcloxk0KXXXXXXXXXXXXX0d,...';cdxkxOXNNNWWWWWNNl....
K0Okkkkkkkxxxxxddddollolooooodooooolc:coollc:;;ooddooooocok0KXXXNXXXK00KXXXXXXXXXXXXXXKKKK0d.    . .lKNNWWWWWNd....
kkkkOOOOOkkkxxddddddoolooooooooooooollc;clc:;,cdddddddxddk0KXXXXXXXXKK0XXXXXXXXKKKXXX0kKKKKd.       .xNNWWWWNx....
kkkOOOOOOOkkxxdddddddooloooooooooolllool;;;;';odddddxxxxOKKXXXXXXXKKKK0KXXXXXXKKKKKXK0koOXXO. .... .... ...dNNWWWNk....
xkkkOOOOOOOkxxdddoddddollllloollllllloolc:,''ooddddxxxO0KKXXXXXXXKK000OXXXXXXKKKKXXXXKxcdOK0,. . .. .........dNNNNNx....
xkkkkkOOOOOkkxdddooooooolcc:cclooollooooolo::lodddddk0KKXXXXXXXXKKK0kkKXXXXXXKKKOKKXX0kxO0K0:        ..KNNNNx....
xxxkkkkOOOOOkkxdooolloolllc:::::clooooooooooooooodk0KKXXXXXXXXXKK0OkOKXXXXXXXXXO00KKKKKKKXKKo         oNNNNk....
xxxxkkkOOOOOkkkxdolllllllllcc:::;;;:looooloddxxkkkO0KXXXXXXXXKKK0Ok0K0KKXXXXXXklxK00KKKXXXKO:   .... .... ;NNNNk. ..
xxkkkOOOOOOOOkkxxdollllllllccc::;;,'.'cooooddxxkkkkkkOKXXXXKKK00Ok0000000KKXK0O00KK000000Odc.   ..     'XNNNO. ..
kkOOOOOOOOOkkxxxddoolllllllcccc::;,'..;odxxxxxkkkkkxdxkOOKKK00OkkOkkOOOOO0000O00KKKKKK000xdoc;'. ..     'KNNNK. ..
OOOOOOOOOkkkxddddddolllllccccc::;,...;::oxxxdxkkkxxxoldxdxO0OkkxodxkkOO0OOO000OOOOO00000Okkkdolc. ..     ,XNNNXOO00
OOOOOkOkkkkxxxdxxxdolllllccc::;,'..,:;;lodddxxxxddlxkdddoddxkkkccoxxkO000OkkkOOOOkxkOOOOOOkOOxl.  .     cXNNNNKKXX
kkkkkkkkkkkxxdddddoollllcc::;'...,:::oxkkkkxxdoooxocdxdxxooxxxx:codxk0K000OxxxxddooxkOkO00Od:.        oXNNNNXXXX
kkkkkkkkkkxxdddooolccllcc;,..',;:::oxOO0000Oxddkddddoodddxddddd,:ldxkO0000OkxxdoxkkkkkO0Oxl:'.        kXNNNXXXXX
kkxkkxxxxxddooolllc;:cc:;.',;::::lxO00KKKKK0xddOOkdddolldoloool;ldkO00000000kxxOO00kk0Oxlcll::cccc:,'..   .KXNNXXXXXN
xxxxxdddddooollcc:,,,,,'.,;::::lxO00KKKKKKKKkddO0Okdoxxdl:cclodxkO0KKKKKKKKKKK00K0000kdoodkkO00000000ko;   'KXXXKXXXXN
xdddddooolllcc:c:,.......;:::lxk0KKKKKXXXXKK0kkO0OOkxxolc:lodxO0KKKKKKKXXXXXXXX00K000OOO0000KXXKXXXXKKKOl  'OKKKXNNNNN
ooooolllccc:;;;;,.......,;;cdkO0KKKKKKXXXKKK0000OOkkdlcccdkkOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKKK0l  .KXNNNNNNNN
ollccc::;;;,,;;,'......;;:oxO0KKKKKKKXXXKKK000OOOkxl::::ok0KXXXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKO, .kXNNNNNNNN
cc::;;;;,..';;;;'....',,cdkO0KKKKKKKKKKK00OOOOkkxoc:;;;;oO0KXXXNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK0OO00KKKKKKKd  ;XXNNNNNNN
:;,,,'....,;;;;,,'..;,,lxO00KK0000KKK00OOOOkxddl:;;;;;:coxO0KXXXNNNXXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNXXK0OOOO00KKKKXKKk  'kXNNNNNNN
'''......,,;;,;,,;;;,,lxkO000OOOO000Okkxxdool:::c:cllokkkOkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXXKOOK0OxO0KKKKKKKk  .dXNNNNNNN
',,,,'...',,,,'',;::;,cdxkOOOkkOOOOkkxdddxxxddxddxdkkxkOO000KKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK00KKK0dlkO0KKKKK0. ..;lKNNNNNN
::::;,'...'''''',;;;::;:ldxxxkO0000OOOOOOOkkkkkkkOdxOOOO00KKKKXXXXXXNNNNXXNNNNNNNNXXXXXXK000K0Od' lkO0KKKK0: ,:c,0NNNNNN
ccc::;,,'...'.',;,,,;:ccc::coxO00KK00000000OO00000OO0KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNXK000KXKK000Ok:  .dk0KKKKKO.,c'kXNNNNNN
ccc::;,,,'...'cllc;'',:cllcookO00KKK000000000KKKKK00KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kkO0K0OOOkc.   ,xO0KKKKKx::cKXNNNNNN
cc::;;;,,'..'cccc::;;,',:odddkO0KKKKK00000KKKKKKKKO0KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0000OOkko.    ;k00KKKK0oxd0XXNNNNN
:::;;;;,'..;cccc::;,;;,:ldxkOOO000KK000KKK00KKKKKKK0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK000000OOkkkxo;......   lkO0KKK000KXNNNNNNN
:::;;;,'.,:::::::;;,;coxkOO0000000000000000000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK00OOkkkkxxxdlc::cccccc:... 'dkO00KK0KXNNNNWWWW
::;;,'.';::::::::;;cxkO000000KKKKKKKKK0OO0000000KKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKKKK00OOkkxxdoolloodxxkkkkkxxo:,;dkOO0000OXNNNWWWWW
;;,'.',::cccccccc:lxkO0000KKKKKKKKKXXXKKOkkkOOOOOO00000000KKKKKKKK000000OOOkkxdollodxkkOO000KKKK000OO000KKKK0OdKNNNWWWWW
,'..';:cloddddddoooxkO0000KKKKKKXXXXXXXXK0OkxxkkkxkkOOOOOOOO00000OOOOOOOkkkxolloxkOO00KKKXXKKXNXXXXKKKK00000Okl0XNNWWWWW
..':lodddddddddddooxkO00000KKKKKXXXXXXXXXXKK0kddddddddxxxxdddxxxkkkkkkxxooddxO00KKKKKKKKKKKXXXNXXXK00000OOOOko;OKXNNNWWW
,coddxxkkkkkkkkxdodxkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXKKKOxooooooollccccccclllllodx00KKKKKKXXXXKK0KKXXXXXXXOdoooodkO0Okdok0KXNNWWW
dxxkkkkkkkkkkkkkxddxkkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0xolllc;;;:cloxkO0KKXXXXXXXXXXX00000kOKXXXXXXXXKxxkOKXXNNNNNNNNK0KXNNWN
xkkOOOOOOOOOOkkxdoloxkkOOO000KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0koodkO00KKKKXXXXXXXXXXXNNNNNXK00OOKKXXXXXKXK00KXXNNNNNNNNNNNNN0KXNNW
OOOO00000000000OOkdlloxxkOO0000KKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXKXKKXKKXKKK0XXNNNNNNWWWWWWWWWWWXKNWW
0000000000000000000OkolloxxkOOO0000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00OxkKkKKkKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNW
WWWWNNNNXXXKKKKKKKK0000ko::ldxxxkkkOOOOOO00OO0000KKXXXXXXXXKKKXNNNNNNNNNNNNNWWWWWX00KX000kKKOKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNN
WWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKKK00kdoooddxxxkkOO0000000KKK0KKXXXXXXXXXXKKNNNNNNWWWWWWWWWWNK0XNXKKO0KX00XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNN
NNNNWWWWWWWWWWWWXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXK0XNNNNNNNWWWWWWNNNNNNK00O0XNKKNNWWWWNNWWWWWWNWWWWWNNNXNN
XXXXNNNNNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXKK00NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
00OO0KXXXXXXNNNK000KKKKKKKKKKKXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00O0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
OOOOOO0000000KK0OkkOOOO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKK00000OOO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXN
KKKKKKK00000KKKKKK00OOkkkkkkOOOOOO00OO0000000000000000000OOOOkkkOXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXX
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOOOkkkxxkkkkkkkkOOOOkkkkkkkkkkkO0XXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKK0OOkkxxxxxxxxkkOO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXNNNNNNNNNN
0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00K00000K0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXX
00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0000000000000000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000000000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOkkkOkkOOOOOOxxk0OOkO0
kkkkkkkkkkkkOOOO00000KKKKKXKXXXXXXXXKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKXKKKKKXXKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK000KK0KK0000000O

 

 
Des Hymnus Reigen (( Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: “Delta: Hymn to Dionysos”
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org ))

ine palma
ine stila
ine sepala
malvolvi sunema ((Sonne streckend))
 
inu rizoma
okulo apertanta ((das offene Auge))
avili koturnema al cielo taganta ((Wachtelflug zum tagenden Himmel))
 
ine rizome
lago kalma ((stiller See))
 
ule rizomu
lumo malsupranta ((niedersteigendes Licht))
enakvanta
 

0

Veröffentlicht von

Silentius

Ralphonsius Silentius, der Stille im Erdenthal Anno domini CMMLXXIVgreg. in den Iden des März Artemis’ sühnender Pfeil im teutoburger Haine Zartspross Pygmalions Scholar Apollons

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.