Sunleviĝo

Der Seherin
Ausspruch
 

NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl.......................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNWWWNNNNNNNNNXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNXXX:,.'..'....'............
NXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNNWWWWNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXK:,.,..'.'..'....'.......
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNXNNXNXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0,'.'....................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXx'.......................
XXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNNXNNXXo'.......................
XXXXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNXNNXNXXXc,.'..'.'..'....'........
XXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWNXXXXXXXXK0OOO000000KKXNNNNNNNNXNXXK:'.'....'................
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWMWWWWWWWWNXXXXXKOxxxkkOOOOOOO0Ok0XNNNNNNNNXX0'........................
NXNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNWWWWWWWWWWWWWNXXX0kxdxxkkkOOOOOOOOOOOOXNNNNNNNXXx'........................
NXNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNWWWWWWN0kxdddxxkkkOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNXXd,..'.'...................
NNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWWWWWXddddxkkkkkkkkkkOkkkOOOOOk0NNNNNNXXl,.'..'....'..............
NXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00KK00OOO0XWWWWWWWWWXodxxkxxxxxxkkkkOOOkOOOOkkkXNNNNXXXc'.'..'.'..'.'....'.......
XXXXXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK000000000000OOxoldXNWWWWWWWXdxxxxdoodddxxkkOOOkkOkkkkx0NNNNXX0,'........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOOOOOOO000000OOOOkdcdNWWWWWWWXodxxxdoxkdxxkkkkkkkkxxxxxd0NNXNXXx'.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkOOOOOOOO00OOOOOOkdlXNWWWWWNXodxdxxkdodxkkkkkkxxxxddddxXNXXNXXo,.........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkxkkkOOOOOOOOO0OOOOOkxxcx0XXXXXK0loooolllddxkkkkkxxxdddoodKXNXXXXKl,.'..'....'...............
XXNXXNXXNXXXXXXXXXXXXX0kkkkxxkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxoo0XXNXXK0o::::ccodxxxdooodddddoodKNXNXXXXK:'.'....'..................
XXNXXNXXXXXXXXXXXXXXKkxxkxkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxxxoOKXNXXK0x.,;::codxxdo:,;,,lodd0NNNNNXNXX0'..........................
XXNXXXXXXXXXXXXXXXXKxoodxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkkkxxxxxod0XXXXXK0;',,,;ldxxdo:;:l:lk0XNNNNNNXNXXk'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXKdlodkkkkOOOkOOOkkOOOOOOkkxxxxxkxdo0KXXXXK0d..',;cooollodddKNNXNXXNXXXXXXKd'..........................
XXXXXXXXXXXXXXXXXKdloxkkkOOOOkkkkkkkkOOOOkkxxxxxxkxolOKXXXXXKO'...''..',lxkxKXXXXXXXXKXXKKK0c'..........................
XXXXXXKXKKXKKXKKKdcdxkkkOOOkOkkkxkkkkkOOkkxxdddkkxxo:k0XXXXXK0l ...,:xxdddk0XXXXXXKKXKKKKK0O:'..........................
KKXKKKKKKKKKKKKKxldkkkOOOOOOkkkxxxxxkkkkkxddxkkkkxdl;x0KXXXXKKO;,:d0XXXXKXKKKKKKKKKKKKKKK0Ok'...........................
KKKKKKKKKKKKKKKxoxkkOOOOOOOkxxxxdxxxkkkxdooxkkkkxdol;x0KXXXXXK00KXXXXXXXKXKKKKKKKKKKKKKKKK0x............................
KKKKKKKKKKKKKKxoxkOOOOOOOkxxxdddddxxxxdoodxxkkxxdooc,x0KXXXXXXK00XKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKK000Oo............................
KKKKKKKKKKKKKxoxkOOO00OOkxxxxdddooddooodddxxxxxdoll:'dOKKXXXXXKKO0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000Okkxo:;;,,,''....................
KKKKKKKKKKXKkoxkkkO00OOkkkkxdoccclllloddxxxxxxddoc:;.lk0KKXXXXKK0xO00OOOOOOOOOOOkkxxxxxxxxkkOkkkOOOOkxdoocc:;'..........
KKKKKKKKKKKOoodxkkOOOOkxkkkkxdl;;:cclooodddxddoc:;:,.ck0KKXXXXXKKkllloooddxxxxxxxxxxxxxxddooodxOOOOkkkddxkOOOx;.........
KKKKKKKKKK0ddooxxxkkOkkxkxkkxxxo::lloollllooooo:;;;..:dO0KKXXXXXXKollodddxxxkkkkxxdddddollcccclodxxdxxxdxk0XNNNd........
KKKKKKKKK0xdddddddddxdxxxxxxxxxdl:lodddolc::::::;,...,ok0KKXXXXXXXOclooddxxxxkxxxdolloxkKXXNNNNNNNNNNNNNXNNWWWWW0;......
NNNNXXXXOxxdddddolllloddxxxxxxxdol:odddddoc;''........cdk0KXXXXXXXKdclloddddddooodk0XXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNl.....
XXXXXX0xddxxxxxxddllllloodxxddddooccddddddoc;''''..':c:lxO0KXXXNNXX0lcclooooodxOKXXXXXXXXXXXKkKKXXXNNNNNNNWWWWWWWWX'....
XXXXKkxdxxxxxxxxddolllllloodddddoolccoddooooc:;,,;ldooc:lxO0KXXNNXXKOlcloxk0KXXXXXXXXXXXXX0d,...';cdxkxOXNNNWWWWWNNl....
K0Okkkkkkkxxxxxddddollolooooodooooolc:coollc:;;ooddooooocok0KXXXNXXXK00KXXXXXXXXXXXXXXKKKK0d.    . .lKNNWWWWWNd....
kkkkOOOOOkkkxxddddddoolooooooooooooollc;clc:;,cdddddddxddk0KXXXXXXXXKK0XXXXXXXXKKKXXX0kKKKKd.       .xNNWWWWNx....
kkkOOOOOOOkkxxdddddddooloooooooooolllool;;;;';odddddxxxxOKKXXXXXXXKKKK0KXXXXXXKKKKKXK0koOXXO. .... .... ...dNNWWWNk....
xkkkOOOOOOOkxxdddoddddollllloollllllloolc:,''ooddddxxxO0KKXXXXXXXKK000OXXXXXXKKKKXXXXKxcdOK0,. . .. .........dNNNNNx....
xkkkkkOOOOOkkxdddooooooolcc:cclooollooooolo::lodddddk0KKXXXXXXXXKKK0kkKXXXXXXKKKOKKXX0kxO0K0:        ..KNNNNx....
xxxkkkkOOOOOkkxdooolloolllc:::::clooooooooooooooodk0KKXXXXXXXXXKK0OkOKXXXXXXXXXO00KKKKKKKXKKo         oNNNNk....
xxxxkkkOOOOOkkkxdolllllllllcc:::;;;:looooloddxxkkkO0KXXXXXXXXKKK0Ok0K0KKXXXXXXklxK00KKKXXXKO:   .... .... ;NNNNk. ..
xxkkkOOOOOOOOkkxxdollllllllccc::;;,'.'cooooddxxkkkkkkOKXXXXKKK00Ok0000000KKXK0O00KK000000Odc.   ..     'XNNNO. ..
kkOOOOOOOOOkkxxxddoolllllllcccc::;,'..;odxxxxxkkkkkxdxkOOKKK00OkkOkkOOOOO0000O00KKKKKK000xdoc;'. ..     'KNNNK. ..
OOOOOOOOOkkkxddddddolllllccccc::;,...;::oxxxdxkkkxxxoldxdxO0OkkxodxkkOO0OOO000OOOOO00000Okkkdolc. ..     ,XNNNXOO00
OOOOOkOkkkkxxxdxxxdolllllccc::;,'..,:;;lodddxxxxddlxkdddoddxkkkccoxxkO000OkkkOOOOkxkOOOOOOkOOxl.  .     cXNNNNKKXX
kkkkkkkkkkkxxdddddoollllcc::;'...,:::oxkkkkxxdoooxocdxdxxooxxxx:codxk0K000OxxxxddooxkOkO00Od:.        oXNNNNXXXX
kkkkkkkkkkxxdddooolccllcc;,..',;:::oxOO0000Oxddkddddoodddxddddd,:ldxkO0000OkxxdoxkkkkkO0Oxl:'.        kXNNNXXXXX
kkxkkxxxxxddooolllc;:cc:;.',;::::lxO00KKKKK0xddOOkdddolldoloool;ldkO00000000kxxOO00kk0Oxlcll::cccc:,'..   .KXNNXXXXXN
xxxxxdddddooollcc:,,,,,'.,;::::lxO00KKKKKKKKkddO0Okdoxxdl:cclodxkO0KKKKKKKKKKK00K0000kdoodkkO00000000ko;   'KXXXKXXXXN
xdddddooolllcc:c:,.......;:::lxk0KKKKKXXXXKK0kkO0OOkxxolc:lodxO0KKKKKKKXXXXXXXX00K000OOO0000KXXKXXXXKKKOl  'OKKKXNNNNN
ooooolllccc:;;;;,.......,;;cdkO0KKKKKKXXXKKK0000OOkkdlcccdkkOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKKK0l  .KXNNNNNNNN
ollccc::;;;,,;;,'......;;:oxO0KKKKKKKXXXKKK000OOOkxl::::ok0KXXXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKO, .kXNNNNNNNN
cc::;;;;,..';;;;'....',,cdkO0KKKKKKKKKKK00OOOOkkxoc:;;;;oO0KXXXNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK0OO00KKKKKKKd  ;XXNNNNNNN
:;,,,'....,;;;;,,'..;,,lxO00KK0000KKK00OOOOkxddl:;;;;;:coxO0KXXXNNNXXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNXXK0OOOO00KKKKXKKk  'kXNNNNNNN
'''......,,;;,;,,;;;,,lxkO000OOOO000Okkxxdool:::c:cllokkkOkO0KXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXXKOOK0OxO0KKKKKKKk  .dXNNNNNNN
',,,,'...',,,,'',;::;,cdxkOOOkkOOOOkkxdddxxxddxddxdkkxkOO000KKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXK00KKK0dlkO0KKKKK0. ..;lKNNNNNN
::::;,'...'''''',;;;::;:ldxxxkO0000OOOOOOOkkkkkkkOdxOOOO00KKKKXXXXXXNNNNXXNNNNNNNNXXXXXXK000K0Od' lkO0KKKK0: ,:c,0NNNNNN
ccc::;,,'...'.',;,,,;:ccc::coxO00KK00000000OO00000OO0KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNXK000KXKK000Ok:  .dk0KKKKKO.,c'kXNNNNNN
ccc::;,,,'...'cllc;'',:cllcookO00KKK000000000KKKKK00KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kkO0K0OOOkc.   ,xO0KKKKKx::cKXNNNNNN
cc::;;;,,'..'cccc::;;,',:odddkO0KKKKK00000KKKKKKKKO0KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0000OOkko.    ;k00KKKK0oxd0XXNNNNN
:::;;;;,'..;cccc::;,;;,:ldxkOOO000KK000KKK00KKKKKKK0KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK000000OOkkkxo;......   lkO0KKK000KXNNNNNNN
:::;;;,'.,:::::::;;,;coxkOO0000000000000000000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKK00OOkkkkxxxdlc::cccccc:... 'dkO00KK0KXNNNNWWWW
::;;,'.';::::::::;;cxkO000000KKKKKKKKK0OO0000000KKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKKKK00OOkkxxdoolloodxxkkkkkxxo:,;dkOO0000OXNNNWWWWW
;;,'.',::cccccccc:lxkO0000KKKKKKKKKXXXKKOkkkOOOOOO00000000KKKKKKKK000000OOOkkxdollodxkkOO000KKKK000OO000KKKK0OdKNNNWWWWW
,'..';:cloddddddoooxkO0000KKKKKKXXXXXXXXK0OkxxkkkxkkOOOOOOOO00000OOOOOOOkkkxolloxkOO00KKKXXKKXNXXXXKKKK00000Okl0XNNWWWWW
..':lodddddddddddooxkO00000KKKKKXXXXXXXXXXKK0kddddddddxxxxdddxxxkkkkkkxxooddxO00KKKKKKKKKKKXXXNXXXK00000OOOOko;OKXNNNWWW
,coddxxkkkkkkkkxdodxkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXKKKOxooooooollccccccclllllodx00KKKKKKXXXXKK0KKXXXXXXXOdoooodkO0Okdok0KXNNWWW
dxxkkkkkkkkkkkkkxddxkkOOO000KKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0xolllc;;;:cloxkO0KKXXXXXXXXXXX00000kOKXXXXXXXXKxxkOKXXNNNNNNNNK0KXNNWN
xkkOOOOOOOOOOkkxdoloxkkOOO000KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKK0koodkO00KKKKXXXXXXXXXXXNNNNNXK00OOKKXXXXXKXK00KXXNNNNNNNNNNNNN0KXNNW
OOOO00000000000OOkdlloxxkOO0000KKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXKXKKXKKXKKK0XXNNNNNNWWWWWWWWWWWXKNWW
0000000000000000000OkolloxxkOOO0000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00OxkKkKKkKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXNW
WWWWNNNNXXXKKKKKKKK0000ko::ldxxxkkkOOOOOO00OO0000KKXXXXXXXXKKKXNNNNNNNNNNNNNWWWWWX00KX000kKKOKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNN
WWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKKK00kdoooddxxxkkOO0000000KKK0KKXXXXXXXXXXKKNNNNNNWWWWWWWWWWNK0XNXKKO0KX00XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNN
NNNNWWWWWWWWWWWWXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXK0XNNNNNNNWWWWWWNNNNNNK00O0XNKKNNWWWWNNWWWWWWNWWWWWNNNXNN
XXXXNNNNNNWWWWWXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXKK00NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
00OO0KXXXXXXNNNK000KKKKKKKKKKKXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK00O0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXN
OOOOOO0000000KK0OkkOOOO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKK00000OOO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXN
KKKKKKK00000KKKKKK00OOkkkkkkOOOOOO00OO0000000000000000000OOOOkkkOXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXX
XXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOOOkkkxxkkkkkkkkOOOOkkkkkkkkkkkO0XXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKK0OOkkxxxxxxxxkkOO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXNNN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXNNNNNNNNNN
0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00K00000K0KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXX
00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0000000000000000KKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
000000000000000000000000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOkkkOkkOOOOOOxxk0OOkO0
kkkkkkkkkkkkOOOO00000KKKKKXKXXXXXXXXKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKXKKKKKXXKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK000KK0KK0000000O

 

 
Des Hymnus Reigen [1] Hymnus für Dionysos
Künstler ΠΑΝ (Pan) – aus: “Delta: Hymn to Dionysos”
Lizenz: Proton LLC (im Auftrag von Lump Records) Proton LLC (Music Publishing)
Quelle: YouTube.org

ine palma
ine stila
ine sepala
malvolvi sunema [2]Sonne streckend
 
inu rizoma
okulo apertanta [3]das offene Auge
avili koturnema al cielo taganta [4]Wachtelflug zum tagenden Himmel
 
ine rizome
lago kalma [5]stiller See
 
ule rizomu
lumo malsupranta [6]niedersteigendes Licht
enakvanta
 

Fußnoten[+]

Marc Aurel am Rheinfall

Betrachtungen des römischen Kaisers Marc Aurel
Äußerst kühle, wenngleich zur Jahreszeit passende Gedanken


 

 • Alles, was du siehst, wird sich bald verändern und die, welche diesen Veränderungen zuschauen, werden selbst auch bald vergehen.
  Jenes eilt ins Dasein, dieses aus dem Dasein.
 •  

 • Eine unaufhörliche Flut von Veränderungen erneuert stets die Welt.
  Wer möchte nur in diesem Strome, wo man keinen festen Fuß fassen kann, irgend eines von den vorüber eilenden Dingen besonders wertschätzen? Das wäre gerade so, als wenn sich jemand in einen vorüberfliegenden Sperling verlieben wollte, der in einem Augenblicke wieder aus den Augen entschwunden ist, ist doch selbst jegliches Menschenleben von ähnlicher Art.
 •  

 • Ist doch selbst jegliches Menschenleben von ähnlicher Art, nichts anderes, als das Aufdampfen von Blut und das Einatmen der Luft.
 •  

 • Und wenn du nun alle Trennungen, Umwandlungen und Auflösungen, die mit dir vorgegangen sind, erwägst, so frage dich selbst: “War daran etwas Schreckliches? Ebenso wenig wird auch das Aufhören, der Stillstand und die Umwandlung deines ganzes Lebens schrecklich sein!
 •  

 • Wie bald, und du bist Asche und ein Knochengerippe und nur noch ein Name, oder selbst nicht ein Name mehr ist übrig! Der Name aber ist bloßer Schall und Widerhall. Und die geschätztesten Güter des Lebens sind eitel, modernd, unbedeutend, Hunden gleich, die sich herumbeißen, und Kindern, die sich zanken, bald lachen und dann wieder weinen.
  Treue aber und Scham, Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe sind zum Olymp der geräumigen Erde entflohen.
 •  

 • Was gibt es also, das dich hier unten zurückhält? Alles Sinnliche ist ja so wandelbar und unbeständig, die Sinne selbst sind aber voll trüber Eindrücke und leicht zu täuschen, und das Seelchen ist selbst nur ein Aufdampfen des Blutes.
 •  

 • Ehre die Götter, fördere das Heil der Menschen! Kurz ist das Leben, und es gibt nur eine Frucht des irdischen Daseins: eine unsträfliche Gesinnung und gemeinnützige Werke.
 •  

 • Was kümmert es dich, wenn unter ihnen diese und jene Stimmen über dich laut werden oder sie diese und jene Meinung von dir haben?
 •  

 • Was ist denn nun der Beachtung wert? Etwa, daß man uns mit den Händen Beifall klatscht? Keineswegs. Mithin auch nicht die Beifallsbezeigungen mit der Zunge. Denn die Lobeserhebungen von seiten des großen Haufens sind doch nichts anderes als ein Zungengeklatsch.
  Lass also dein bisschen Ruhm fahren!
  Was bleibt aber wirklich Achtungswürdiges übrig?
 •  

 • Wo einem Dinge in noch so beifallswürdiger Gestalt vorgespiegelt werden, sie entlarven, ihren Unwert sich anschaulich machen und ihnen die schimmernde Einkleidung, womit sie sich brüsten, nehmen. Denn der Schein ist ein furchtbarer Betrüger, und gerade wenn man glaubt, sich mit den allerbedeutendsten Dingen zu beschäftigen, bezaubert er am meisten.
 •  

Einleitung | Im Anfang war das Wort

Thomas der Zwilling

Im Anfang war das Wort.

Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das Wort ward
Fleisch, wohnte unter den Menschen, göttlich’ Geheimnis sie schauend.

Denn es ist vieles verborgen dem kindlich bewahretem Herzen,
blind auch der Weisen Verstand, der mit eher’n Gesetzen durchmisst das
Weltengebäu, mit Ahndung erlauscht der Natur harmonischen Klang und
doch mit gar dumpfem Leiergesang besinget die Schöpfung.

Lehre drum, Himmelsmacht, uns das Lied deiner heil’gen Akkorde!

→ zu Mnemosynes Geleit
Evangelium nach Thomas